แบบปรนัยจำนวน60ข้อ

1)     พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมของยุโรปแบ่งได้เป็นกี่ยุค

ก       ยุคโบราณ ยุคคลาสิก  ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่

ข       ยุคโบราณ  ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคสมัยใหม่

ค       ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ ยุคปัจจุบัน

ง        ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคคลาสิก ยุคปัจจุบัน

2)    อารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุคคลาสิกคืออารยธรรมใด

ก       อารยธรรมไซคลาดิค

ข       อารยธรรมเอเธนส์

ค       อารยธรรมสปาร์ตา

ง        อารยธรรมกรีก -โรมัน

3)    ดินแดนในอารยธรรมกรีกโบราณประกอบด้วยอะไร

ก       Nations

ข       City-States

ค     Provinces

ง       Territories

4)    นครรัฐที่มีอำนาจมากที่สุดของกรีกได้แก่นครรัฐใด

ก       เอเธนส์

ข      โครินธ์

ค       ซีแรคิวส์

ง       สปาร์ตา

5)    นครรัฐเอเธนส์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่มีการปกครองในระบอบใด

ก       เผด็จการ

ข       คอมมิวนิสต์

ค       ประชาธิปไตย

ง        สมบูรณาญาสิทธิราช

6)    นักประพันธ์สำคัญที่มีชื่อเสียงของกรีกได้แก่

ก       อีเลียด

ข     โอดีสซี

ค     โสกราตีส

ง      มหากวีโฮเมอร์

7)    รากฐานสำคัญของกฎหมายที่ใช้ในทวีปยุโรปมาจากกฎหมายใด

ก       กฏหมายธรรมศาสตร์โบราณ

ข       กฏหมายสิบสองโต๊ะ

ค       กฏหมายจัสติเนียน

ง        กฎหมายโรมัน

8)    สถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมคืออะไร

ก       โคลอสเซียม

ข       มหาวิหาร

ค      บาซิลลีกา

ง       เทวสถานกรีก

9)   สาเหตุสำคัญที่ทำให้คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกได้เผยแผ่ไปทั่วยุโรปเพราะเหตุใด

ก       จักรพรรดิโรมันยอมรับคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

ข       คริสต์ศาสนาได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ของยุโรป

ค       อิทธิพลการเผยแผ่คริสต์ศาสนาของหมอสอนศาสนา

ง        คริสต์ศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวยุโรป

10)  ยุโรปสมัยกลางเริ่มต้นเมื่อใด

ก       การแยกจักรวรรดิโรมัน

ข       อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย

ค       อาณาจักรโรมันตะวันออกล่มสลาย

ง        อาณาจักรโรมันได้รับการฟื้นฟูใหม่

11)   ลักษณะสำคัญของระบอบศักดินาสวามิภักดิ์คือข้อใด

ก       ประชาชนไม่ต้องผูกพันติดกับที่ดิน

ข       การกระจายอำนาจลดหลั่นลงเป็นชนชั้น

ค       การรวมอำนาจการปกครองอยู่ที่เมืองหลวง

ง        การให้อำนาจประชาชนปกครองดูแลกันเอง

12)  เขตที่ดินภายใต้ปกครองของขุนนางที่เป็นนายของตนเรียกว่าอะไร

ก       ลอร์ด

ข      สลาฟ

ค     แมนเนอร์

ง      ทาสติดที่ดิน

13)  ความมุ่งหมายของฝ่ายที่นับถือศาสนาคริสต์ในช่วงสงครามครูเสดคือข้อใด

ก       เผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กว้างขวาง

ข       ยึดกรุงเยรูซาเล็มคืนจากผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ค       ต่อต้านการขยายอำนาจของมุสลิมเซลจุกเติร์ก

ง        ทำสงครามเพื่อช่วยเหลือจากพวกโรมันตะวันตก

14)  ชาวยุโรปผู้เดินทางตามเส้นทางสายไหมไปกับกองคาราวานจนถึงประเทศจีนคือใคร

ก       มาโคโบโล

ข       วาสโกดากามา

ค       คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ง        เฟอร์ดินาน เมกเจลแลนด์

15)  การที่โลกตะวันตกติดต่อกับโลกตะวันออกหลังสงครามครูเสดส่งผลอย่างไร

ก       การค้าตะวันออกและตะวันตกกว้างขวาง

ข       เกิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรป

ค       ศิลปวิทยากรกรีกโบราณที่ไปอยู่กับมุสลิมกลับมายังยุโรป

ง        ถูกทุกข้อ

16)     ภัยร้ายแรงที่นำไปสู่ความเสื่อมถอยในสมัยกลางคือ

ก       สงคราม

ข       ทุกขภิกภัย

ค     โรคระบาด

ง       ภัยธรรมชาติ

17)     ยุโรปสมัยกลางได้ชื่อว่าเป็นยุคแห่งศรัทธาเพราะ

ก       มีงานประพันธ์เกี่ยวกับศาสนา

ข       มีงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะเกี่ยวกับศาสนา

ค       มีงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมศาสนา

ง        ถูกทุกข้อ

18)     ภาพจิตรกรรมโมนาลิซา เป็นผลงานของใคร

ก       แวนโก๊ะ

ข       ดียโก เบลัซเกซ

ค       ปีเตอร์ พอล รูเบนส์

ง        เลโอนาร์โด ดาวินซี

19)     แนวความคิดของแมคคิเวลลีมีอิทธิพลต่อการปกครองระบอบใด

ก       เผด็จการ

ข       ประชาธิปไตย

ค      สมบูรณาญาสิทธิราช

ง        คอมมิวนิสต์

20)     ลักษณะเด่นของการเมืองแบบอำนาจคือ

ก       มุ่งแต่ชัยชนะเท่านั้น

ข       เต็มไปด้วยการแข่งขัน

ค       ไม่คำนึงถึงความถูกต้อง

ง        ถูกทุกข้อ

ใช้ตัวเลือกตอบคำถามข้อ 21-24

ก.          วาสโกดา กามา

ข.          อเมริโก เวสปุซซ

ค.          คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

ง.          เฟอร์ดินาน  แมกเจลแลนด์

21)     ผู้คนพบทวีปอเมริกา 

22)     ผู้เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ เฟอร์ดินาน

23)     ทวีปอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ์แก่ 

24)     ผู้เดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปของทวีปแอฟริกาได้สำเร็จ 

25)     ผู้ตั้งนิกายใหม่ Church of England คือใคร

ก       จอห์น คาลวิน

ข     มาร์ติน ลูเธอร์

ค     พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8

ง     พระนางวิกตอเรีย

26)     การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด

ก       สเปน

ข      อังกฤษ

ค      ฝรั่งเศส

ง       โปรตุเกส

27)     ข้อใดกล่าวถึงสงครามเย็นไม่ถูกต้อง

ก       โซเวียตต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์

ข       อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน

ค       เป็นความขัดแย้งระหว่างอเมริกาและโซเวียต

ง        อเมริกาพยายามขยายอำนาจในยุโรปตะวันตก

28)     มหาอำนาจที่เข้มแข้งที่สุดในช่วงสงครามเย็นคือ

ก       อังกฤษและฝรั่งเศส

ข       จีนและสหภาพโซเวียต

ค       สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

ง        สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต

29)     หลักการทรูแมนตรงกับข้อใด

ก       สกัดกั้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา

ข       สกัดกั้นอิทธิพลของยุโรปตะวันตก

ค       สกัดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายคอมมิวนิสต์

ง        สกั้ดกั้นการขยายอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตย

30)  ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตะวันตกและตะวันออกตึงเครียดมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใด

ก       สหรัฐอเมริกาตั้งองค์การนาโต

ข       เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ

ค       โซเวียตถูกแบ่งออกเป็น 15 ประเทศ

ง        สหภาพโซเวียตตั้งองค์การวอร์ซอร์

31)  แผนการชูมานเกี่ยวข้องกับทรัพยากรใด

ก       ถ่านหิน เหล็ก

ข       น้ำมัน ถ่านหิน

ค       เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ

ง        ถ่านหิน พลังงานไฟฟ้า

32) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าที่สุดของยุโรปคือข้อใด

ก       ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าของยุโรป

ข       เขตการค้าเสรียุโรป

ค       ประชาคมยุโรป

ง        สหภาพยุโรป

33)  ทวีปอเมริกาเหนือเป็นที่ตั้งของประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของโลกคือ

ก       เม็กซิโก

ข       แคนาดา

ค       สหรัฐอเมริกา

ง        ข้อ ก และ ข ถูก

34)  โลกใหม่หมายถึงทวีปใด

ก.      เอเชีย

ข      อเมริกาใต้

ค       อเมริกาเหนือ

ง       ออสเตรเลีย

35)     ชนพื้นเมืองอเมริกาเหนืออพยพมาจากไซบีเรียมาจากใด

ก       เอเชีย

ข      ยูเรเซีย

ค     แอฟริกา

ง      ออสเตรเลีย

36)     ข้อใดกล่าวถึงอารยธรรมของอเมริกาเหนือไม่ถูกต้อง

ก       แอซเทก

ข      มายา

ค       อินคา

ง       เมารี

37)     ชาวยุโรปพวกแรกที่เดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส คือใคร

ก       เมารี

ข     ไวกิ้ง

ค     อินเดียน

ง     อะบอริจิน

38)     ดินแดนแห่งแรกที่ชาวยุโรปค้นพบคือ

ก       เกาะบาฮามาส

ข       นิวฟันด์แลนด์

ค       เกาะฮิลปันโญลา

ง        เกาะซานซันวาดอร์

39)     ในระยะแรกที่ชาวยุโรปเข้ามาในอเมริกาเหนือเพื่อจุดมุ่งหมายอะไร

ก       เพื่อหาแรงงาน

ข       เพื่อสำรวจและค้าขาย

ค       เพื่อแสวงหาอาณานิคม

ง        เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์

40).  ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด

ก.  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช       

ข.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ค.  สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

ง.   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ

41).  บุคคลใดที่ทำให้การจลาจลในกรุงธนบุรีสงบลง

ก.  สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก

ข.  สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ค.  เจ้าพระยามหาสุรสิงหนาท

ง.  พระยาพิชัย

42.)  ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา

ก.  ฝั่งตะวันออกมีพื้นที่กว้าง

ข.  กรุงธนบุรีมีความคับแคบ

ค.  เป็นชัยภูมิที่ป้องกันข้าศึกได้

  ง.  ฝั่งตะวันออกมีความงดงามมาก

43).  เพราะเหตุใด รัชกาลที่ 1 จึงทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีคับแคบ ไม่สามารถขยายออกไปได้อีก

ก.  มีน้ำเซาะตลิ่งพัง           

ข.  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ

ค.  มีวัดขนาบสองด้าน         

ง.  มีแม่น้ำไหลผ่าน

 44.) ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการเลือกกรุงเทพเป็นราชธานี

ก.  พระราชวังเดิมคับแคบ

ข.  ทำเลที่ตั้งมีความอุดมสมบูรณ์

ค.  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอกแตก

ง.  เป็นชัยภูมิที่ดีในการป้องกันข้าศึก

45).   ข้อใดไม่ใช่ชนชั้นปกครอง

ก.  สามัญชน                    

ข.   ขุนนาง

ค.  เชื้อพระวงศ์                  

ง.  พระมหากษัตริย์

46).   การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นการ

ปกครองแบบใด

ก.      แบบประชาธิปไตย

ข.      แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ค.      แบบประธานาธิบดี

ง.      แบบเผด็จการทหาร

47). กฎหมายใดที่แสดงถึงการนำรูปแบบการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใใช้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก. มังรายศาสตร์

ข. กฎหมายศาสนา

ค. กฎหมายตราสามดวง

ง. กฎหมายจารีตประเพณี

48). ชาติตะวันตกกับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น(สมัย ร.1-ร.3) มีความสัมพันธ์กันทุกด้านดังนี้ยกเว้นด้านใด
ก. การค้า

ข. การเผยแผ่ศาสนา

ค. การทำศึกสงคราม

ง. การช่วยงานราชการ

49). การวางรากฐานด้านการศึกษาตามแบบแผนวิทยาการตะวันตกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยใด

ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

50). ปี พ.ศ. 2553 อยู่ในช่วงทศวรรษใด

ก. ทศวรรษ 2500

ข. ทศวรรษ 2540

ค. ทศวรรษ 2550

ง. ทศวรรษ 2560

51). ช่วงเวลาใดไม่ได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-11

ก. พ.ศ. 501

ข. พ.ศ. 705

ค. พ.ศ. 910

ง. พ.ศ. 1150

52). กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งในปี พ.ศ. 2325 ตรงกับช่วงเวลาใด

ก. ค.ศ. 1980

ข. ทศวรรษ 2330

ค. พุทธศตวรรษที่ 23

ง. คริสตศตวรรษที่ 18

 53). ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการนับศักราชของมนุษย์โบราณ

ก. กำหนดฤดูกาล 

ข. กำหนดวันสำคัญทางศาสนา

ค. กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์   

ง. กำหนดวัน เวลาสำหรับเพาะปลูกพืช 

54). พระเยซูถือกำเนิดในพุทธศักราชที่เท่าใด

ก. 1

ข. 543

ค. 578 

ง. 1122

55). ข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นการนับศักราช

ก. การเกิดของพระศาสดา

ข. การตายของพระศาสดา

ค. การประกาศศาสนาของพระศาสดา    

ง. การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์

56). ลักษณะการดำรงชีวิตในข้อใดไม่ได้เริ่มต้นในยุคหินใหม่

ก. การใช้เครื่องมือหินขัด  

ข. มีภาษาพูดสื่อสารกันในกลุ่ม

ค. รู้จักการรมดำและการเขียนลายสี   

ง. เลี้ยงสุนัข

57). โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้คือข้อใด

ก. ทองแดง

ข. ดีบุก

ค. สำริด    

ง. เหล็ก

58.) อารยธรรมของกลุ่มคนในข้อใดถือว่าเก่าแก่ที่สุดในยุคประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตก

ก. อียิปต์   

ข. กรีก

ค. สุเมเรียน

ง. บาบิโลเนียน

59.) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี

ก. สร้างโดยพระเจ้าฮัมมูราบี จักรพรรดิแห่งบาบีโลเนีย

ข. เป็นกฎหมายแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน

ค. มีบทลงโทษที่เท่าเทียมกันทุกชนชั้น

ง. เป็นกฎหมายที่คำนึงถึงสิทธิสตรีฉบับแรก

60.) ดินแดนโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวแห่งอารยธรรม (Cradle of Fertilization) คือข้อใด

ก. ลุ่มแม่น้ำสินธุ

ข. ลุ่มแม่น้ำโขง

ค. เมโสโปเตเมีย   

ง. แอฟริกาตะวันออก

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s