ไทยได้อะไรกับการเป็นสมาชิกอาเซียน

ไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยมีมูลค่าการค้ากว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจำนวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปเอเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาตลอด การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทางเศรษฐกิจบวกกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคมขนส่ง ระบบจ่ายไฟฟ้า เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย พร้อมกับช่วยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจาประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน ขณะที่อาเซียนยังเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายในการลงทุนของไทยอีกด้วย โอกาสของไทยยังจะเพิ่มขึ้นเมื่ออาเซียนสามารถสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามที่กำหนดไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำเร็จ เพราะจะเปิดโอกาสให้สินค้า บริการ แรงงานมีฝีมือ และเงินทุนเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรียิ่งขึ้น ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนมาเที่ยวไทยมากถึงกว่า 4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของไทย นำรายได้เข้าประเทศถึงกว่า 150,000 ล้านบาท การเป็นสมาชิกอาเซียนยังช่วยให้ไทยมีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน การรับมือกับโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนกและซาร์ส ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นหมอกควันจากไฟป่าและปัญหาโลกร้อน อาเซียนยังช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ในกรอบอาเซียนยังช่วยเกื้อหนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s